Privacy

Privacyverklaring

Flowdesign, gevestigd aan Nieuwegracht 2 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flowdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flowdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden als ontwerp- en communicatiebureau
* Het afhandelen van betalingen
* Verzenden van een digitale nieuwsbrief en/of fysieke mailing
* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren of te laten afleveren
* Flowdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op welke manier wij persoonsgegevens bewaren

Flowdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Flowdesign bewaart jouw persoonsgegevens in een database-applicatie voor projectadministratie. Deze applicatie bevindt zich op ons lokale netwerk achter onze firewall. Dit netwerk is goed beveiligd, en de applicatie zelf is eveneens beveiligd. Backups van onze systemen worden veilig versleuteld in de cloud bewaard. Gegevens op papier worden na de bewaartermijn onleesbaar vernietigd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flowdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van opdrachtgevers, leveranciers en relaties bewaren we, tot 6 maanden na beëindiging van de werkrelatie:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Bankrekeningnummer
Met als reden:
* Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden als ontwerp- en communicatiebureau
* Het afhandelen van betalingen
* Verzenden van een digitale nieuwsbrief en/of fysieke mailing
* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren of te laten afleveren

Van medewerkers bewaren we gegevens tot 12 maanden na beëindiging van het dienstverband, of langer indien de medewerker dat wenst:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
Met als reden:
* Wij bouwen een persoonlijke relatie met onze medewerkers op en vinden het prettig om contact te blijven houden

Van sollicitanten bewaren we gegevens tot 12 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in de vorm van een curriculum vitae, in correspondentie en telefonisch
Met als reden:
* Selecteren van een geschikte kandidaat voor een openstaande vacature
* Opbouwen van een bestand met potentiele kandidaten voor eventuele toekomstige vacatures

Delen van persoonsgegevens met derden

Flowdesign deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met leveranciers die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flowdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flowdesign gebruikt voor deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flowdesign.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar david@flowdesign.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Flowdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Mocht je van mening zijn dat jouw gegevens niet adequaat beveiligd zijn, of dat er sprake is van misbruik of diefstal van jouw gegevens, neem dan contact op met david@flowdesign.nl.